SÁCH MÌNH BIÊN TẬP

Tổng hợp các tựa sách mình tham gia biên tập hoặc đồng biên tập. Số sách mình làm trên thực tế nhiều hơn, nhưng mình chọn lọc lại và chỉ giới thiệu quyển nào mình thấy tâm đắc và gom nhặt được nhiều “vàng” trong sách.